Icon

+421 911 659 006 (zákaznícka linka od 8:30 - 15:30)

0 Košík

Váš nákupný košík je prázdny.

Reklamačný poriadok

Firma Dona Slovakia, s.r.o. (ďalej len predávajúci) vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení:

 

Reklamačný poriadok

1. Kúpna zmluva, vady tovaru, miesto uplatnenia 

Ku každému tovaru, ktorý zasiela naša spoločnosť, je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe), ktorá slúži zároveň ako záručný list.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

  • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, takýto nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
  • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
  • či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Pokiaľ sa na zakúpenom výrobku počas jeho záručnej doby 24 mesiacov vyskytne vada, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu. Reklamáciu uplatňujte preukázateľne, uvedením vady výrobku a zaslaním tohto reklamovaného výrobku našej spoločnosti spolu s faktúrou (dokladom o kúpe výrobku). Právo na reklamáciu výrobku kupujúcemu zanikne, ak nebude uplatnené v záručnej dobe, alebo ak nebude preukázaná kúpna zmluva s našou firmou na reklamovaný výrobok.

Reklamáciu nie je možné uplatniť na vady výrobku spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením zo strany kupujúceho. Výrobok nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na vady vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním výrobku. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže výrobok vzhľadom ku svojím vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

Reklamáciu výrobku musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. 

Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť na adrese:

Baby shop – DONA, Dona Slovakia, s.r.o,  Pivovarská 1, 949 01 Nitra 

Upozornenie: Tovar odporúčame zaslať doporučene a poistiť, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú našou spoločnosťou preberané, ani akceptované!!!

 

2. Práva kupujúceho 

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru počas jeho záručnej doby vada, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho svoje právo zo zodpovednosti za vady tovaru – reklamáciu. V súvislosti s týmto právom uvádzame aj práva spotrebiteľa podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka

  • 622 Občianskeho zákonníka

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec  za bezchybnú.

  • 623 Občianskeho zákonníka

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

3. Vybavovanie reklamácií

Pre prevzatie reklamácie je potrebné tovar doručiť riadne vyčistený.

Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu uplatnil počas prvých dvanástich mesiacoch od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. 

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po dvanástich mesiacov od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. V takomto prípade má spotrebiteľ možnosť zaslať reklamáciu na odborné posúdenie súdnemu znalcovi z príslušného odboru. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova, pričom počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

 

4. Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 28.06.2018

Ďalšie informácie nájdete v Obchodných Podmienkach bod 9.

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, príp. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus tovaru, ktorý pozostával z viacerých dielov (kusov). 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením - listom zaslaným poštou na adresu BABYSHOPDONA.SK, Dona Slovakia, s.r.o., Rišňovce 722, 951 21 Rišňovce . Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy (oznámenie o odstúpení od zmluvy nám odošlite najneskôr v posledný deň uvedenej zákonnej lehoty). 

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

- Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. 

- Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

- Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. 

- Tovar nám zašlite späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. 

- Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. 

- Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

Vo vašom košíku nemáte žiadne produkty.