FeelEco na riad neutral 500ml

€3,32
Na ručné umývanie riadu.
Vysoko účinný a šetriaci prostriedok na ručné umývanie riadu. Je zložený výhradne z ľahko biologicky odbúrateľných a netoxických surovín, ktoré majú minimálny dopad na životné prostredie. Spoločným pôsobením aktívnych zložiek dosahuje vysokú umývaciu účinnosť a dokáže efektívne odstrániť mastnotu a nečistotu z umývaného riadu. Zároveň ochraňuje pokožku Vašich rúk vďaka obsahu zvláčňujúceho glycerínu. Dermatologicky testované.
Dávkovanie:
4 ml na 5 l vody 6 ml na 5 l vody pri silnom znečistení
Zloženie:
5% alebo viac, ale menej ako 15%: aniónové povrchovo-aktívne látky menej ako 5%: amfotérne povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky parfumy, SODIUM BENZOATE, LAURYLAMINE DIPROPYLENDIAMINE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.
Skladovanie:
Skladujte v suchu a tme pri teplotách od 5 do 25°C.
Dátum výroby aj spotreby je uvedený na obale.
POZOR:
-H315 Dráždi kožu
-H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
-P102 Uchovávajte mimo dosahu detí
-P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ (P305+P351+P338):
Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
-P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody